Komunikacijske vještine

Debata Karla Poppera

Cilj vježbe

Cilj je vježbe provesti Debatu Karla Poppera (Karl Popper Debate) prilagođenu broju studenata u grupi.

Priprema

Ova vježba obrađuje temu najavljenu na prethodnim vježbama. Prije dolaska na nastavu studenti trebaju proučiti dogovorenu temu i teorijsku pozadinu vježbe.

Važno

Standardna Popperova debata uključuje ukupno šest govornika. S obzirom na to da je broj studenata u grupi rijetko višekratnik broja šest, za potrebe nastave debata se može proširiti na osam ili deset govornika. Ako broj govornika premašuje deset, studenti se dijele u dvije grupe koje raspravljaju istodobno.

Ova uputa prati stvarnu situaciju u našoj učionici i prikazuje proširenu verziju Popperove debate s osam govornika. Prikazani način izvođenja nastao je prilagodbom standardne Debate Karla Poppera prema materijalima u vlasništvu Hrvatskoga debatnoga društva koje je moguće pronaći ovdje.

Način izvođenja

Studenti se dijele u dvije ekipe. Prva se zalaže za neku tezu i zove se afirmacija (A), a druga negira tezu, odnosno pobija afirmacijsku ekipu i zove se negacija (N).

Debata se sastoji od točno utvrđena redoslijeda govora i unakrsnih ispitivanja. Nastupi prvih govornika svake ekipe traju po šest minuta, a nastupi ostalih govornika po pet minuta. Unakrsna ispitivanja traju po tri minute.

Svaka ekipa ima ukupno 10 minuta za dogovore. Vrijeme za dogovaranje ne može se koristiti tijekom govora ili unakrsnog ispitivanja. Osim ovih ograničenja, ekipe se vremenom za dogovaranje koriste kako im odgovara.

Debata se odvija prema sljedećem redoslijedu:

Govor A1 6 min
N3 ispituje A1 3 min
Govor N1 6 min
A3 ispituje N1 3 min
Govor A2 5 min
N1 ispituje A2 3 min
Govor N2 5 min
A1 ispituje N2 3 min
Govor A3 5 min
N2 ispituje A3 3 min
 Govor N3 5 min
A2 ispituje N3 3 min
Govor A4 5 min
Govor N4 5 min

Popis literature

Hrvatsko debatno društvo. (2012). Karl Popper debata. Zagreb: Hrvatsko debatno društvo. Tekst dostupan ovdje.

Video

Teorijska pozadina