Komunikacijske vještine

Debata World Schools

Cilj vježbe

Cilj je vježbe provesti Debatu World Schools.

Priprema

Vježba obrađuje temu najavljenu na prethodnim vježbama. Prije dolaska na vježbe studenti trebaju proučiti dogovorenu temu i samostalno istražiti teorijsku pozadinu vježbe. Na nastavu treba donijeti izvještaj o pripremi okvirne duljine jedne stranice A4 formata.

Način izvođenja

Prema Hrvatskom debatnom društvu, Debata World Schools

označava format koji je mješavina elemenata parlamentarne debate s elementima formata Karla Poppera. Strana koja brani tezu zove se propozicija, a strana koja negira tezu zove se opozicija. U debati svaka strana drži četiri govora, unakrsnih ispitivanja nema, a umjesto njih svaka strana tijekom svojih govora mora dozvoliti barem 6 pitanja suprotne strane. Vremena za razmišljanje između govora nema, prva tri govora svake ekipe traju 8 minuta, a jedan član ekipe drži 4 minute završnog govora. Debata traje ukupno oko 60 minuta. U WS-formatu svaka ekipa ima 3 do 5 članova (3 govornika i 2 moguće zamjene) i oni se za mjesta mogu mijenjati između kola turnira. Što se sadržaja tiče, veći je naglasak na dokazivanju rečenog pomoću primjera, raspravlja se i o vrijednostima i o planu koji ekipa predlaže ovisno o temi i strategiji koju je propozicijska ekipa odabrala (Hrvatsko debatno društvo, 2012).

Redoslijed nastupa u Debati World Schools:

Prvi govornik propozicije 8 minuta
Prvi govornik opozicije 8 minuta
Drugi govornik propozicije 8 minuta
Drugi govornik opozicije 8 minuta
Treći govornik propozicije 8 minuta
Treći govornik opozicije 8 minuta
Četvrti govornik propozicije 4 minute
Četvrti govornik opozicije 4 minute

Popis literature

Hrvatsko debatno društvo. (2012). Formati debatiranja. Zagreb: Hrvatsko debatno društvo. Izvor dostupan ovdje.

Video

Teorijska pozadina