Komunikacijske vještine

Što smo naučili na ovim vježbama?

Cilj vježbe

Cilj je vježbe analizirati znanja i vještine stečene na predmetu Komunikacijske vještine, te ih povezati s privatnim i profesionalnim životom studenata.

Priprema

Prije dolaska na nastavu studenti trebaju proučiti teorijsku pozadinu vježbe.

Način izvođenja

Ovu vježbu čine dva dijela.

U prvome studenti i nastavnik zajednički raspravljaju o iskustvima na predmetu Komunikacijske vještine i mogućnostima za primjenu stečenih znanja i iskustava u profesionalnom i privatnom životu.

U drugome studenti samostalno analiziraju osobna iskustva s vježbi i odgovaraju na pitanje do koje su mjere vježbe zadovoljile očekivanja što su ih imali prilikom upisa na predmet.

Video

Teorijska pozadina