Komunikacijske vještine

Način ocjenjivanja na predmetu

Znanje i vještine stečeni na predmetu Komunikacijske vještine ispituju se putem tri kolokvija, a prosjek tih ocjena čini konačnu ocjenu iz predmeta. Za veću ocjenu studenti mogu izraditi dodatan seminar koji nosi 0-10 bodova ili pristupiti usmenom ispitu na kojem ocjenu stečenu kroz ostale elemente ocjenjivanja mogu povisiti najviše za dvije razine: s nedovoljnog na dobar, s dovoljnog na vrlo dobar, te s dobrog – i vrlo dobrog – na odličan.

Konačna ocjena formira se na osnovi sljedećih elemenata:

• redovitost i aktivnost na predavanjima i vježbama,
• znanje pokazano na kolokvijima,
• znanje pokazano na ispitu (opcijski).

Ocjena iz predmeta formira se na sljedeći način:

Elementi Bodovi
Redovita prisutnost i aktivnost na nastavi 10
Rezultat 1. kolokvija 30
Rezultat 2. kolokvija 30
Rezultat 3. kolokvija 30
Ukupno 100+10

 

Raspon bodova za konačnu ocjenu:

50 – 59 bodova dovoljan (2)
60 – 74 bodova dobar (3)
75 – 85 bodova vrlo dobar (4)
86 i više bodova izvrstan (5)

Za studente koji nisu pristupili jednom kolokviju bit će organizirana nadoknada, a oni koji su izostali s više od jednoga kolokvija moraju napisati seminar i izići na usmeni ispit.
 

Važno

Ocjena stečena putem kolokvija može se upisati isključivo na prvom ispitnom roku!