Komunikacijske vještine

Seminarski rad

Odabir je teme za seminarski rad individualan i vrši se u dogovoru s nastavnikom. Rad se treba sastojati od 1.800 do 2.200 riječi, u što nije uključen popis literature. Seminarski radovi koji sadrže više ili manje riječi neće se prihvatiti.

U radu treba koristiti barem tri različita akademska izvora informacija, a po potrebi se mogu uključiti i različiti neakademski izvori (mrežna sjedišta, Wikipedija itd). Prilikom uporabe svakog neakademskog izvora potrebno je pokazati njegovu relevantnost za temu i ocijeniti mu vjerodostojnost.

Svi citati u seminarima trebaju biti adekvatno označeni. Neoznačeno citiranje smatra se pokušajem plagiranja. Seminar u kojem se neoznačeno navodi tuđi tekst bit će odbijen, a student će izgubiti potpis i morat će ponovo upisati predmet sljedeće godine.

Svi citati moraju slijediti upute za citiranje literature u diplomskim radovima koje se mogu naći na mrežnim stranicama TVZ-a.
 

Postupak izrade seminara

Studenti koji žele izraditi seminar trebaju se javiti nastavniku i predložiti temu. Tek pošto nastavnik prihvati temu student može nastaviti izradu rada.

Tijekom izrade seminara studenti mogu pitati za savjet usmeno ili e-mailom. Nastavnik ne čita nedovršene prijedloge seminara i ne daje komentare na gotove seminare e-mailom.
 

Postupak predaje seminara

Seminar se predaje u papirnatom i elektroničkom obliku.

Minimalno dva radna dana prije predaje seminara u pisanom obliku student je dužan poslati elektroničku kopiju na nastavnikovu e-mail adresu.

Elektroničku kopiju seminara nastavnik će provjeriti softverom za detekciju plagijata.

Ako je seminar izvoran, nastavnik će ocijeniti papirnatu kopiju i spremiti je u arhiv.
 

Ocjenjivanje seminara

Seminar koji se predaje u svrhu nadoknade izostanaka može biti ocijenjen dvjema ocjenama:

  • prolaz i
  • pad.

 
Seminar koji se predaje u svrhu povišenja ocjene može se ocijeniti bodovima od 0 do 10.